DIVISIONS

November 15 - 17, 2024
U12 (2013), U14 (2011), U16 (2009), U18 (2007 & 2008)

AA, A, BB, B, House Select - Body Checking & No-Body Checking Divisions

Nov. 29 - Dec. 1, 2024
U11 (2014), U13 (2012), U15 (2010), U18 (2007 & 2008)

A, BB, B, House Select - Body Checking & No-Body Checking Divisions

January 17 - 19, 2025
U10 (2015), U11 (2014), U12 (2013), U13 (2012), U14 (2011)

A, BB, B, House Select - Body Checking & No-Body Checking Divisions

February 14 - 16, 2025
U11 (2014), U13 (2012), U15 (2010), U16 (2009), U18 (2007 & 2008)

AA, A, BB, B, House Select - Body Checking & No-Body Checking Divisions

Feb. 28 - Mar. 2, 2025
U10 (2015), U11 (2014), U12 (2013), U13 (2012), U14 (2011), U15 (2010), U16 (2009), U18 (2007 & 2008)

AA, A, BB, B, House Select, Town Teams - Body Checking & No-Body Checking Divisions